FORENING FOR HÅNDVÆRK OG INDUSTRI
LOVE – STIFTET 5. FEBRUAR 1854

Lovene vedtaget første gang 5. februar 1854.
Senere ændret den 2. februar 1874, 23. juni 1884
21. oktober 1929, 7. september 1943, 20. oktober 1952,
31. januar 1961, 17. marts 1986, 21. november 1991, 8. december 2003, 24. september 2007 og sidst den 29. september 2011

Download printvenlig version »

§1

Foreningens navn er: GRENAA HAANDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENINGFORENING

Og dens formål er:

1. som en bred medborgerlig forening uden partipolitisk indstilling at med virke i drøftelser af lokale forhold og emner af almindelig eller særlig interesse.
2. for medlemmerne at arrangere sammenkomster af oplysende og/eller underholdende karakter samt selskabelige festligheder.
3. at behandle samfunds- og erhvervsmæssige forhold og med særlig opmærksomhed på håndværkets og industriens vilkår.
4. at varetage forvaltning og uddeling af de foreningen betroede legatkapitaler.

§2

Som medlemmer kan optages hæderlige borgere bosat i Norddjurs Kommune, der er fyldt 16 år. Intet medlem har stemmeret før det fyldte 18. år.
Desuden kan virksomheders ledelse og øvrige ansatte optages ved et særligt virksomhedsmedlemsskab.
Virksomheden har stemmeret med maksimalt 2 stemmer.
Medlemmer kan med partner deltage i foreningens arrangementer.
Begæring om optagelse i foreningen rettes til et af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen afgør da ved simpelt stemmeflertal, hvorvidt optagelse kan finde sted. Nægtelse af optagelse kan indankes for generalforsamlingen.
Ægtepar tegnes for eet medlemskab, men begge ægtefæller har stemmeret på generalforsamlingen og betragtes således her og ved valg til bestyrelse eller andre poster som to selvstændige personer.
Æresmedlemmer kan udnævnes på forslag af bestyrelsen, og når der på generalforsamlinger er ¾ majoritet for forslaget.

§3

Nye medlemmer betaler indskud. Størrelsen heraf samt af kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Mangeårige medlemmer, som er gået på pension, kan af bestyrelsen tilbydes nedsat kontingent.

§4

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Det medlem, som skylder medlemsbidrag for 6 måneder og ikke betaler restancen inden 30 dage efter skriftligt at være afkrævet denne, slettes af foreningens medlemsfortegnelse med vedtegning ”slettet for gæld”.

§5

Bliver et medlem anset for uønsket i foreningen på grund af opførsel eller vandel i øvrigt, kan bestyrelsen slette dette medlem.
Dette gælder også enkeltpersoner i virksomheder.
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for først kommende generalforsamling i henhold til lovenes §8.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg af formand og medlemmer til bestyrelsen og legatudvalgene samt revisor
5. Behandling af forslag og emner fra bestyrelsen og medlemmerne
6. Fastsættelse af legatsummen til den årlige uddeling den 5. februar
7. Eventuelt.

§7

Ethvert forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indsendes senest den 15. august til bestyrelsen, således at det kan optages på generalforsamlingens dagsorden.

§8

Alle afstemninger sker, når ikke anderledes vedtages, ved håndsoprækning. Simpel stemmeflerhed er afgørende, med undtagelse af de tilfælde, hvor lovene bestemmer anderledes.

§9

Generalforsamlinger og andre arrangementer bekendtgøres i den lokale presse eller skriftligt til medlemmerne.
Generalforsamlinger indvarsles 14 dage før afholdelsen.

§10

Forandring i lovene kan ske, når mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for, og mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Opnås der 2/3 majoritet for en lovændring, uden at halvdelen af medlemmerne er tilstede, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling. Denne skal afholdes inden for 2 måneder efter den første generalforsamling og er da beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for lovændringerne.

§11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30 medlemmer indgiver skriftlig begæring med opgivelse af , hvad der ønskes forhandlet.
Her gælder virksomheder maksimalt for 2 medlemmer.

§12

Bestyrelsen overvåger, at foreningens love overholdes og forvalter anvendelsen af foreningens midler i overensstemmelse med tagne beslutninger.

§13

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og tre medlemmer, i alt 7.
En virksomhed kan kun have 1 bestyrelsespost.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bortset fra formanden vælges på hvert års generalforsamling halvdelen af bestyrelsen.
Fraregnet formandsposten, fordeler bestyrelsen de øvrige bestillinger imellem sig.
Vælges et af bestyrelsens ikke efter tur fratrædende medlemmer til formand, foretages på samme generalforsamling suppleringsvalg for den tilbageværende del af nævnte medlems valgperiode.

§14

Mindst tre af bestyrelsens medlemmer skal være udøvende håndværkere eller have en håndværksmæssig uddannelse.

V. REGNSKABET og REVISIONEN

§15

Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni. Regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse og afgives af kassereren til revisionen.
Efter at bestyrelsen har besvaret eventuelle antegnelser, forelægges regnskabet generalforsamlingen til behandling og godkendelse.

§16

Revisorerne vælges for 2 år, og afgår efter tur med en hvert år.

§17

Bestyrelsen forestår i forening med et på fire medlemmer af generalforsamlingen valgt LEGATUDVALG den årlige uddeling på foreningens stiftelsesdag den 5. februar.
Modtagerne vil være værdige ældre medlemmer.
De fire legatudvalgsmedlemmer vælges for 2 år med halvdelen hvert år.

§18

Et særligt legatudvalg bestyrer Grenaa Haandværkerforenings legat til håndværkslærlinge, legat til erhvervsskolerne i Grenaa og legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa Kommune.
Legatudvalget består af tre medlemmer, valgt af foreningen og to medlemmer udpeget af byrådet.
Hvert andet år vælger generalforsamlingen det ene af foreningens medlemmer i udvalget. Bestyrelsen udpeger hvert år to medlemmer til udvalget.

Såfremt foreningen agtes opløst, kan dette kun ske efter afstemningsreglerne i §10.
Foreningens midler skal da anvendes til lokale formål efter generalforsamlingens bestemmelse.